By | June 4, 2021

Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng Guestfish để đặt lại mật khẩu root ở định dạng qcow2 trên KVM

Chuẩn bị bài LAB

  • Trên môi trường VMware, sử dụng một máy ảo CentOS 7 đã cài đặt KVM.
  • Tạo một máy ảo CentOS 7.0 với định dạng qcow2

Tiến hành đặt mật khẩu root

Bước 1: Cài đặt Guestfish

yum install libguestfs-tools -y

Bước 2: Shutdown máy ảo

Hướng dẫn đặt lại mật khẩu root trên KVM bằng Guestfish (1)

virsh shutdown tên_máy_ảo

Bước 3: Đặt lại, thay đổi mật khẩu gốc bằng cách sử dụng Guestfish

Lưu ý: Đầu tiên tạo mật khẩu tài khoản người dùng root mới bằng cách gõ lệnh sau rồi sử dụng mật khẩu đã mã hóa để thay đổi.

openssl passwd -1 pass_mới

Hướng dẫn đặt lại mật khẩu root trên KVM bằng Guestfish (2)

Sau đó chạy lệnh sau, đối với máy ảo Centos7:

guestfish --rw -a /var/lib/libvirt/images/centos7.0.qcow2

Hướng dẫn đặt lại mật khẩu root trên KVM bằng Guestfish (3)

Tiếp theo sử dụng các lệnh sau

><fs> launch ><fs> list-filesystems
#liệt kê các phân vùng
/dev/sda1: xfs
/dev/centos/root: xfs
/dev/centos/swap: swap
><fs> mount /dev/centos/root /
#lưu ý lựa chọn mount vào phân vùng của hệ thống có chứa thư mục /etc.
><fs> vi /etc/shadow
#chỉnh sửa file shadow

Hướng dẫn đặt lại mật khẩu root trên KVM bằng Guestfish (4)

VD: Tương tự đối với máy ảo ubuntu

Hướng dẫn đặt lại mật khẩu root trên KVM bằng Guestfish (5)

Sau khi chạy xong lệnh vi /etc/shadow, sửa pass mã hóa ở phần root bằng pass mã hóa mới từ lệnh openssl ở bên trên rồi lưu lại:

Hướng dẫn đặt lại mật khẩu root trên KVM bằng Guestfish (6)

Sau đó thoát khỏi Guestfish:

<fs> quit

Bước 4: Mở máy ảo với virt-manager rồi nhập pass mới

Chúc bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *