By | June 10, 2021

Làm thế nào để kiểm tra phiên bản MySQL trên server mà bạn đang sử dụng? Bạn có thể tham khảo ngay 5 cách dưới đây:

Cách 1: Sử dụng MySQL client

Nếu bạn đang sử dụng hosting hoặc MySQL client bạn không có quyền root truy xuất vào hệ thống MySQL, các bạn có thể sử dụng MySQL command hoặc query browser.

Bạn có thể thực hiện kiểm tra phiên bản MySQL bằng lệnh sau:

SELECT version();
hoặc:
SELECT @@version;

Kết quả sẽ trả về:

mysql> SELECT @@version;
+------------+
| @@version |
+------------+
| 5.0.67-log |
+------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> SELECT VERSION();
+------------+
| VERSION() |
+------------+
| 5.0.67-log |
+------------+
1 row in set (0.01 sec)

Bạn cũng có thể sử dụng command status trong công cụ client để kiểm tra phiên bản của MySQL

mysql> STATUS;
--------------
mysql Ver 14.12 Distrib 5.0.67, for redhat-linux-gnu (x86_64) using EditLine wrapper

Cách 2: Sử dụng MySQL workbench

Kết nối workbench vào máy chủ MySQL > Chọn server > Vào menu chính > Chọn phần server status để kiểm tra tình trạng server (Ở phần thông tin này hệ thống sẽ hiển thị đúng version của dịch vụ MySQL bạn đang sử dụng.)

Tổng hợp 5 cách kiểm tra phiên bản MySQL trên server (1)

Cách 3: Sử dụng phần mềm MySQL Administrator

Nếu có quyền kết nối vào MySQL Administrator và bạn đang kết nối đến hệ thống server, bạn chỉ  cần chọn vào phần server information ở phần thanh công cụ phía bên trái của phần mềm MySQL Administrator. Phần thông tin của MySQL sẽ hiển thị ở phần bên phải, bạn có thể xem hình bên dưới.

Tổng hợp 5 cách kiểm tra phiên bản MySQL trên server (2)

Cách 4: Sử dụng mysqladmin

Command này sẽ cung cấp cho bạn một số thông tin về máy chủ MySQLcủa bạn, như thống số uptime, thông số open tables và một số thông tin khác. Phần thông tin bên dưới là thông tin hiển thị trực tiếp trên máy chủ của mình.

C:\>mysqladmin -uroot -p -hlocalhost version
Enter password: ********
mysqladmin Ver 8.42 Distrib 5.1.30, for Win32 on ia32
Copyright 2000-2008 MySQL AB, 2008 Sun Microsystems, Inc.
This software comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software,
and you are welcome to modify and redistribute it under the GPL license

Server version 5.1.30-community
Protocol version 10
Connection localhost via TCP/IP
TCP port 3306
Uptime: 5 days 22 hours 54 min 31 sec

Threads: 3 Questions: 1519 Slow queries: 0 Opens: 517 Flush tables: 5 Open
tables: 0 Queries per second avg: 0.3

Cách 5: Sử dụng phần mềm phpmyadmin

Chọn vào home icon phía bên góc trái màn hình của bất ký trang nào hoặc bạn chọn vào “Server: <hostname>” ở phần đầu trang, bạn sẽ thấy thông tin máy chủ MySQLsẽ hiển thị như phần thông tin hình bên dưới.

Tổng hợp 5 cách kiểm tra phiên bản MySQL trên server (3)

Nguồn: KT INI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *